تقویت سیستم های حفاظتی

در حالـی کـه مـس ثابـت کـرده کـه بـرای اسـتفاده در سیسـتم‌های حفاظتی در گذشـته کافی بوده اسـت،
در فضای آگاه به حساسـیت‌های روز، بـا تصـور اینکـه هیـچ گونـه نگرانـی راجـع بـه اصابـت صاعقـه یا تداخلات الکترومغناطیسـی و فرکانس‌هـای رادیویـی، نداشـته باشـید.
شـاید ارتقـا بـه فیبرنـوری منطقـی باشـد. ایـن بـه مفهـوم سیم‌کشـی طولانی‌تر بـرای شـما همـراه بـا قابلیـت ارسـال حجـم بیشـتری از اطلاعات بـه مسـافت‌های طولانی‌تر اسـت. اگـر بـه ایـن موضـوع، غیرقابـل نفـوذ و قابلیت اطمینـان 99/9 درصدی واسـط را اضافه کنید، نمی‌توانیـد فیبرهـای نـوری را مـورد بررسـی و توجه جدی قـرار ندهید.

تقویت سیستم های حفاظتی

همچنیـن، در نظـر داشـته باشـید کـه ایـن یک واسـط واقعـی و آزموده شـده اسـت کـه در دهه‌هـای گذشـته و در زمان جنگ سـرد، بـه اندازه کافـی توسـط دولـت و ارتـش امتحان شـده اسـت. خوشـبختانه، امـروزه هزینه‌هـای پیاده‌سـازی ایـن تکنولوژی بـه اندازه اواخـر دهـه 50 میلادی، گـران نیسـت و اکنـون قیمـت کابل نـوری از قیمـت کابل‌هـای مسـی بسـیار کمتـر اسـت.
افـزون بـر ایـن، طراحی سیسـتم play and plug مدرن، سـهولت نصب و دردسـر کمتری را بـرای شـما فراهـم می‌کنـد.
در واقـع، می‌تـوان اثبات نمود کـه پیوند ایـن تکنولـوژی بـا کاربری‌هـای در “شـرایط بحرانـی”، یـک ترکیـب رویایی اسـت.

در واقع، هیچگاه پیاده‌سـازی این تعداد مزیت در اسـتفاده از سیستم‌های امنیتـی بـه ایـن انـدازه آسـان نبــوده اسـت. در حقیقــت، تنــوع گسـترده‌ای از محصولات در حـال عرضـه بـرای تنـوع گسـترده‌ای از انـواع سـیگنال هسـتند؛ و بـه شـما ایـن امـکان را می‌دهـد کـه بـا سـرعت و سـهولت اطلاعات خـود را ارسـال کـرده و از آنهـا حفاظت کنید.

این محصولات دقیقا چه کاری انجام می‌دهند؟

بـه بیـان آسـان، ایـن مبدل‌هـا یـک سـیگنال مسـی را دریافـت کرده، آن سـیگنال مسـی را بـه نـور تبدیـل کـرده و سـیگنال نـوری را در طـول کابـل فیبـر نـوری منتقـل می‌کنند. آنـگاه یـک دسـتگاه متناظر قرارگرفتـه در انتهـای دیگـر کابل، سـیگنال نوری را دوباره به سـیگنال مسـی تبدیـل می‌کنـد.
بـه طـور مثـال، اگر یـک سـیگنال اترنت (شـبکه محلـی کابـل) گرفته شـده و تبدیـل شـود؛ آنچـه در انتهای دیگـر لینک دریافت خواهد شـد، یـک سـیگنال اترنت اسـت. همیـن موضوع بـرای سـیگنال‌های انتقال اطلاعات مثـل 485-RS ، 232-RS یـا 422-RS و همچنیـن سـیگنال‌های CCTV (دوربیـن مداربسـته) نیـز صـدق می‌کنـد.
ایـن دسـتگاه‌ها عمومـا بـه صـورت زوج و بـه صـورت یـک مبـدل قرارگرفتـه در هـر دو انتهـای لینـک شـما، کار می‌کننـد.

تقویت سیستم های حفاظتی

مزایای انتخاب این راه حل

۱. افزایـش مسـافت سـیگنال: قابلیـت مسـافت دسـتگاه‌های مسـی اسـتاندارد، از جملـه آنهایـی کـه از کابـل هـم محـور یـا زوج پیـچ خـورده اسـتفاده می‌کننـد، بـه طـور کلـی در مقیـاس فـوت اندازه‌گیری شـده و نسـبتا محـدود اسـت. دسـتگاه‌های مـس بـه فیبـر می‌تواننـد سـیگنال‌های اطلاعات شـما را بسـته بـه دسـتگاه و نـوع کابـل مـــورد اسـتفاده، تـا 110 کیلومتـــر انتقـال دهنـــد.
مولتـی مـود بـرای مســافت‌های کوتاه‌تــر و ســـینگل مـود برای مسـافت‌های طولانی‌تر.

۲. مولتـی پلکـس کـردن اطلاعات: از آنجایـی کـه کابل فیبـر نوری، پهنـای بانـد بزرگتـری را ارائـه می‌کند، دسـتگاه‌های مبدل به شـما اجـازه می‌دهنـد تـا سـیگنال‌های اطالعـات متعـدد را با هـم ترکیب کـرده و چنـد برابر کنیـد و آنهـا را از طریـق تنهـا یـک لینـک فیبـر نـوری، انتقـال دهید.

۳. حـذف RFI/EMI: اسـتفاده از کابـل فیبرنــوری و دستــگاه‌های مناسـب، از ورود نویزهـای خارجـی یـا تداخـل بـه تجهیـزات مسـی شـما، جلوگیـری می‌کننـد.

۴. حفاظـت در مقابـل صاعقه: این دسـتگاه‌های فیبرنـوری، از ولتاژهای گـذرا و اصابـت صاعقـه که می‌توانند به تجهیزات شـما آسـیب بزنند ایزوله هستند.

کاربرد این محصولات در حوزه حفاظت

دوربین مداربسته
شـما نمی‌خواهیـد سیسـتم دوربیـن مداربسـته بـه علـت صاعقـه و یـا تداخلات غیرمنتظـره دیگـر، دچـار وقفـه شـود. خـواه دوربین‌هـای CCTV آنالـوگ را نصـب کنیـد یـا دوربیـن‌هـای امنیتی بـا پروتکل اینترنتـی یـا IP، تنوعـی از محصولات فیبرنـوری در خدمـت شـما خواهنـد بـود. بسـته بـه نصب دوربیـن، نوعـی از مبدل‌هـای CCTV وجـود دارنـد کـه می‌تواننـد در یـک پیکربنـدی نقطـه بـه نقطـه قـرار گیرنـد؛ و مبدل‌هـای CCTV دیگـری کـه می‌تواننـد سـیگنال‌های دوربینـی متعـددی را، جهت انتقـال در یک لینک فیبرنـوری، با یکدیگر ترکیـب کنند.

بـرای دوربیـن‌هـای CCTV آنالـوگ، محصولات به همـراه تنوعی ازگزینه‌هـا ماننـد اطلاعات برگشـتی در حرکت چپ و راسـت (Pan)، بالا و پاییـن (Tilt) و بزرگنمایـی (Zoom) و نیز اطلاعات دوطرفه، و قابلیت‌هـای صوتـی یـک طـرف و یـا دو جهتـه و سـیگنال‌هایی ارائه می‌شـوند.

دوربین های حفاظتی

دوربیـن‌هـای CCTV آنالـوگ

برای دوربیــن‌های IP، دستگــاه‌های فیبـری می‌تواننــد در یـک پیکربنـدی نقطـه بـه نقطـه قـرار بگیرنـد، و یـا می‌تـوان از یک سـویچ نـوری شـبکه اسـتفاده کـرد تـا سـیگنال‌های دوربین‌هـای متعـدد را جهـت وارد کردنشـان بـه شـبکه ترکیـب کنـد.
بـه عـلاوه، ایـن دســتگاه‌ها همـراه بـا (Ethernet over Power (PoE در دســترس هســتند تـا بـرق دوربیـن IP را فراهـم کننـد.
ایـن قابلیـت زمانـی کـه باید دوربین‌هـا در مکانـی قرار گیرنـد که فاقد سیم‌کشـی برق اسـت بسـیار کارآمـد خواهد بود.

کنترل دسترسی

کنتـرل تـردد در قالـب دسـتگاه‌های کارتخـوان، صفحـه کلیدهـا، دسـتگاه‌های مخابـره داخـل سـاختمان یـا اینتـرکام و سـیگنال‌های  closure-contact، نیازمنـد قابلیت اطمینان سـیگنال بسـیار بالایی اسـت. همـه ایـن سـیگنال‌ها می‌تواننـد از قابلیـت اطمینـان و امنیـت تکنولـوژی فیبرنـوری بهره منـد شـوند. مثـال بسـیار خوب ایـن موضوع، نصـب یـک گیـت ورودی محیـط تحـت حفاظـت اسـت.
در نظـر بگیریـد که شـما یـک دوربین CCTV در گیت، یک سیسـتم مخابـره‌ای دو جهتـه، و یک closure-contact بـر روی خود گیت داریـد و همـه ایـن سـیگنال‌ها، نیازمنـد برقـراری ارتبـاط بیـن گیـت و سـاختمان اصلـی هسـتند کـه چندیـن هـزار کیلومتـراز آن فاصلـه دارد. در گذشـته، شـما بایـد برای هر سـه سـیگنال سـیم و کابل‌کشـی می‌کردید و احتمالا جهـت انتقـــال در چنیـن فاصلــه طولانی‌ای، باید سیگنال‌ها را هم تقویت می‌کردید.

بـا ایـن وجـود، با محصولات مبـدل فیبرنوری، شـما قادر هسـتید تمام ایـن سـیگنال‌ها را در یـک لینـک ترکیـب کـرده و آنهـا را در تمـام مسـیر انتقـال دهیـد. ایـن راه حـل بـه شـما ایـن امـکان را می‌دهـد تـا از کابـل و تجهیـزات کمتـری اسـتفاده کنیــد، کـه ایـن موضــوع، نقاط احتمالی خرابی در سیستم را کاهش می‌دهد.

ارتباطات داده ای و تلفن

مودم‌هـا بـرای پروتکل‌هـای اطلاعات مثـل 485-RS،232-RS و 422-RS و همچنیـن بـرای خطـوط تلفـن، در دسـترس هسـتند. از مـودم‌هـای اطلاعاتی ممکـن اسـت در برقـراری ارتبـاط بیـن یک دسـتگاه امنیتـی دور و پنـل کنتـرل و یـا هنـگام برقـراری ارتبـاط بین یـک پنـل کنترلی اصلـی و یک پنل کنترلـی ثانویه و با فاصله اسـتفاده شـود. مودم‌هـای تلفن بـرای مخابره‌هـای درون سـاختمانی و مدارهای تمـاس تلفنـی نقطه بـه نقطـه، عالی هسـتند.

ارتباطات داده ای و تلفن

شبکه سازی

سیسـتم‌های شبکه‌سـازی بـه طـور متـداول از محصولات مبـدل فیبرنـوری اسـتفاده می‌کننـد. ایـن محصولات بـرای اتصـال تجهیزات شبکه‌سـازی در یـک سـاختمان بـزرگ یـا یـک محوطـه دانشـگاهی، ایــده‌آل هسـتند. دستگاه‌هایــی در دسـترس هســتند کـه از اترنـت، اترنت سریع و سرعت‌های گیگابیت حمایت می‌کنند.
سـوییچ‌های فیبـر نـوری قابلیـت‌هـای خـاص خود را بـه همـراه دارند. ایـن دسـتگاه‌ها قادر هسـتند بـر ترافیک عبـوری از خود نظـارت کرده و داده‌هـا را بـه مقصـد مناسـب هدایـت کننـد یـا آنهـا را ازمقاصـد منع شـده بـاز دارنـد. ایـن نظـارت، به سـوییچ امـکان کنتـرل و پیشـگیری از برخـورد اطلاعات را داده و سـبب افزایـش کارایـی شـبکه می‌شـود. از سـوییچ‌هـا می‌تـوان بـه عنـوان یـک دسـتگاه نقطـه بـه نقطـه و یا بـه عنـوان یک مولتی پلکسـر جهـت پردازش سـیگنال‌هـای چندگانه، اسـتفاده کرد.

امـروز، اترنـت یا شـبکه‌های IP برای مصارف خیلی بیشـتری نسـبت بـه برقـراری ارتبـاط میـان رایانه‌هـا و سـرورهای داده یـا جسـت و جو در اینترنـت، اسـتفاده می‌شـوند. از آنهـا بـرای کنترل سیسـتم‌های برق متنـاوب، روشـنایی، تلفن‌هـا و حفاظتـی اسـتفاده می‌شـود. مبدل‌هـای رسـانه و سـویچ‌هـای شـبکه بـا قابلیـت فیبـر نـوری، می‌تواننـد در هر نـوع سیسـتم امنیت که شـما عموما در آن جا از سـیم مسـی اسـتفاده می‌کنیـد، نصب شـوند.
ایـن نـوع محصولات بـا سـرعت بالایی در حـال دگرگونی هسـتند تا تنوع گسـترده‌ای از راه حل‌ها را برای نیازمندی‌های امنیتی شـما فراهم کننـد. دسـتگاه‌های بـا قابلیـت انتقـال توان بـر روی اترنـت، اکنون در دسـتگاه‌های مبـدل یا سـوییچ در دسـترس هسـتند. مودم‌هـای صنعتی بـرای مناطـق بـا دمای بسـیار بالا یـا بـرای سیسـتم‌های ناهموارتر نیز در دسـترس هستند.

نصـب کننده‌هـای سیسـتم‌های امنیتـی کـه بـا یکپارچه‌سـازی آنها به دنبـال ارتباطـات ایمن‌تـر و بـا انعطاف‌پذیری بیشـتر در نصب هسـتند، بایـد بـه پیاده‌سـازی تکنولـوژی فییبرنـوری در سیسـتم‌های خـود در آینـده، توجه ویـژهای نشـان دهند.

ترجمه: مهندس محمدعلی مساواتی (کارشناس ارشد صنایع /کارشناس برق و الکترونیک)

مطالب زير را از دست ندهيد

بانک مقالات
0/5 (0 نظر)
بنر فروش تجهیزات فیبر نوری
بنر فروش تجهیزات شبکه
بنر فروش تجهیزات FTTH

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: جهت رعایت اصول کپی رایت مطالب این صفحه قفل شده است.
× چطور میتونم کمکتون کنم؟