شبکه FTTH کابل کشی فیبر خانگی

انتظـار مـی‌رود کـه خانه‌هـای امـروزی بـه محیط‌هـای هوشـمند تبدیـل شـوند. خانـه هوشـمند خانـه‌ای اسـت کـه دارای سیسـتم‌های کنتـرل پیشـرفته و اتوماتیـک از راه دور باشـد تا محیط زندگـی را مدیریت کند. این مدل خانه‌ها دارای دماسـنج، نورپردازی، وسـایل چند رسـانه‌ای، امنیت، وسـایل بـاز و بسـتن پنجره‌هـا و درب‌هـا و همچنیـن بسـیاری از عملیات دیگر هستنـد. در مقالات قبلی درباره شبکه FTTH در صنعت صحبت کردیم اما روی صحبت امروز پیرامون شبکه FTTH کابل کشی فیبر خانگی است.

شبکه FTTH کابل کشی فیبر خانگی

عبـارت “خانه‌هـای هوشـمند” بـه طـور روزافزونـی در حـال مرسـوم شـدن اسـت، امـا در مـورد ایـن مفهـوم، بیشـتر از آنچـه کـه به چشـم می‌آیـد باید گفتـه شـود. شـورای FTTH اروپـا بـه ترویـج ایـن ایـده در منطقـه عالقه‌منـد اسـت و بـرای ایـن منظـور تصمیـم گرفـت تـا کمیتـ‌های جدیـد تشـکیل دهـد: کمیتـه شـهرهای هوشـمند. کار انجام شـده توسـط ایـن کمیتـه منجـر بـه تدویـن دسـتورالعمل‌های راهنمـا شـده اسـت که می‌توان آن را از سـایت Council FTTH دانلود نمود. نصـب شبکه FTTH کابل کشی فیبر خانگی به طـور معمول در تأسیسـات ورودی سـاختمان که در زیرزمیـن قـرار دارد بـا اتصـال بـه یک سـوکت یا خروجـی مخابرات نـوری (OTO)در محـل مشـترک، گسـترش می‌یابـد.

ایـن یـک مدل معمـول بـرای اکثـر مجتمع‌هـای اروپایـی اسـت. در مـورد واحدهـای مسـکونی نیـز یـک “OTO “می‌تواند بـه نقطه ورود سـاختمان متصل شـود. در هـر دو روش یـک سـوکت نـوری مخابراتـی می‌تواند بخشـی جدایی‌ناپذیـر از کابینـت توزیـع چنـد رسـانه‌ای متمرکز باشـد. متأسـفانه راه حـل سیم‌کشـی واحدهـای مسـکونی در هنـگام سـاخت یـک شـبکه به نـدرت در نظـر گرفته می‌شـود، اما احتمـاال ضعیف‌ترین قسـمت در تحویـل سـرویس اسـت.

زمانـی کـه راه‌حل‌هـای بی‌سـیم تمـام نیازهـای شـما را بـرآورده می‌کند چرا شبکه FTTH کابل کشی فیبر خانگی مـورد نیـاز هسـتند؟ برخـی از استدلال‌ها بـرای ایـن بحـث در حـال حاضـر عبارتند از:

  • شـبکه‌های سـیمی پایدارتـر و قابـل اعتمادتـر از بی‌سـیم بوده و تداخـل کانالـی در شـبکه‌های سـیمی از دیگـر دسـتگاه‌ها، وجـود نـدارد.
  • شـبکه‌های سـیمی سـریع‌تر از همتـای بیسـیم خـود، بـا رسـانه‌های چنـد رسـانه‌ای، صـدا، ویدئـو، بازی‌هـای شـبکه و دیگـر برنامه‌های کاربـردی در زمـان واقعـی، بهتـر عمـل می‌کننـد.
  • شـبکه‌های سـیمی بـا وجـود رمزگـذاری در شـبکه‌های بیسـیم، امن‌تـر هسـتند. هنـوز بـرای یـک هکـر مصمم دسترسـی به شـبکه بیسـیم بـا ابـزار مناسـب یـا آگاهـی از آسـیب‌پذیری شـبکه ممکن اسـت، امـا شـبکه‌های سـیمی تنهـا از طریـق درون خانـه متصـل می‌شـوند و دسترسـی هکـر بـه آن مشـکل اسـت.

مدل مرجع کابل کشی فیبر در خانه

نصـب و راه انـدازی داخلـی (FITH) از ورودی سـاختمان کـه بـه طور معمـول در زیرزمیـن یـک مجتمـع مسـکونی اسـت، بـه یـک خروجی مخابراتـی نـوری (سـوکت) کـه در محـل مشـترکان قـرار می‌گیـرد، گسـترش می‌یابـد.

شبکه FTTH کابل کشی فیبر خانگی

یک مدل مرجع براساس استانداردهای بین‌المللی برای تعیین عناصر زیرساختی فیزیکی و فرآیندهای توصیف شده استفاده می‌شود:

یک مدل مرجع براساس استانداردهای بین‌المللی

عناصر زیربنایی مدل مرجع

عناصر زیربنایی مدل مرجع

کابل کشی در رایزر ساختمان

در مناطـق مسـکونی بـزرگ، کابل‌کشـی داخلـی بخـش مهمـی از شبکه FTTH کابل کشی فیبر خانگی در زیرسـاخت اسـت. معماری‌هـای معمـول بـا اسـتفاده از عناصر شـبکه اصلـی ذکر شـده بـر پایه این دو سـاختار شـبکه، هسـتند:

  • معماری دراپ مستقیم (نقطه به نقطه)
  • معماری riser با یا بدون جعبه توزیع طبقات

اتصـال بیـن BEP و توزیع کننـده طبقـات و یـا خروجـی انتقـال نوری کـه بـه عنـوان کابل‌کشـی رایـزر سـاختمان شـناخته شـده اسـت، بـا اسـتفاده از کابل‌هـای مرسـوم، بـا نصـب میکروکانـال و یـا کابـل با پیش اتصـالات جهـت صرفه جویـی زمانـی، انجـام می‌شـود.
کابلهـای رایـزر و یـا میکروکابل‌ها، معمـولا در کانال نصب می‌شـوند، بـه عنـوان مثـال در محل نصب و راه‌انـدازی برق و یـا کابل‌های نصب شـده بـرای شبکه FTTH کابل کشی فیبر خانگی، نصـب کابـل از زیرزمیـن تـا طبقـه بالایی سـاختمان از طریـق رایـزر بسـیار معمول اسـت.

کابلکشـی عمودی در رایـزر، بیشـترین زمـان بخش نصـب و راه‌انـدازی کابل‌کشـی خانگی را بـه خـود اختصـاص می‌دهـد. بـه خصـوص در بخش‌هایی کـه مقررات آتش‌سـوزی بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد. اغلـب از راهروها بـه عنوان راه‌هـای فـرار اسـتفاده می‌کنند.

بسـته بـه معمـاری، تعـداد فیبرهـای هـر مشـترک و تعـداد آپارتمان‌هـا در سـاختمان، کابل‌هـای رایـزر می‌تواننـد سـاختارهای مختلف داشـته باشـند: فیبـر تکـی، بسـته‌های فیبـر یـا کابـل بـا تیوب‌هـای چنـد فیبـر.
همانطــور کـه ایــن کابــل‌ها در مــکان‌های دشـــوار نصـــب شــده‌اند (بـه عنـوان مثـال خمـش بـا شـعاع کـم در لبه‌هـا) اسـتفاده از فیبرهـای غیرحسـاس بـه خمش امـروز در شبکه FTTH کابل کشی فیبر خانگی یک امر معمول اسـت.

مثالی از معماری کابل در رایزر ساختمان

فیبر در کابل کشی خانگی

در BEP،فیبــرهای کابـل‌کشــی دراپ (کابـل بیرونـی) و شبکه FTTH کابل کشی فیبر خانگی (کابـل داخلـی) بایـد متصـل شـوند. مشـخصات ایـن فیبرهـا در دسـته اسـتانداردهای مختلـف فیبـر شـرح داده شـده اسـت. کابل‌کشـی دراپ و خانگـی می‌توانـد بـا اسـتفاده از تکنیک‌های دمیــدن در میکــروکانال‌ها بـه دسـت آیـد. اســتفاده از فیبــرهای (B6 50-2-60793 IEC (G657، بـه خــصـــوص درجــــــه (B6a2 50-2-60793 IEC (A2.657.G توصیـه می‌شـود زیـرا دارای عملکـرد مناسـب تمام طول موج‌هـای 1650-1260 نانومتر است. و در عیـن حـال کاملا با D.652.G سـازگار هسـتند حتی در شـرایط سـخت و یـا هنـگام اسـتفاده از پوشـش 200 میکرومتـر بـرای تراکـم بالاتر فیبـر یـا طراحی‌هـای پیشـرفته‌تر کابل کافی اسـت.

سازگار با اتصال انواع مختلف فیبر

اتصـال انـواع فیبرهـای مختلف با قطـر میدان‌های مختلف ممکن اسـت موجـب افزایش تلفات اتصال شـود. بنابراین دسـتگاه اسپالیسـینگ باید در هـر مـورد به درسـتی تنظیم شـود. بـرای تعییـن صحیح اتصـال باید اندازه‌گیـری از دو طـرف بـا OTDR انجـام شـود. در عمـل حـد تلقـات جـوش کوچکتــر مساویdB  ۱/۰ است.

الزامات شعاع انحنا

شـعاع انحنـای کابل در بخـش BEP و در قسـمت‌های کابلی در حالتی کـه از فیبـر بـا اسـتاندارد 652D.G اسـتفاده شـود بایـد 30 میلیمتـر و بالاتر باشـد. فیبرهـای زیـر شـاخه A1.657.G برای طراحـی حداقل شـعاع 10 میلی‌متـر مناسـب هسـتند. بــرای طراحـی، حداقـل شــعاع 5/7 میلیمتر برای زیرمجموعه A2.657.G در نظر گرفته می‌شود.

بـرای فیبـر در شبکه FTTH کابل کشی فیبر خانگی، بـه خصـوص در بخـش OTO و کابل‌هـای داخلـی، B2.657.G،A2.657.G (هـر دو مناسـب بـرای طراحـی حداقـل شـعاع 5/7 میلیمتـر (و یـا B3.657.G) مناسـب بـرای شـعاع تـا 5 میلیمتـر (را می‌تـوان اسـتفاده نمـود تـا از افزایـش تضعیـف در محـل خم‌هـا جلوگیـری شـده و در عیـن حـال عمـر مـورد انتظـار تا حداقـل 20 سـال تحقـق یابـد. اجـرای خمیدگـی نه تنهـا برای
عملیـات نصـب و نگهـداری بـرای شـبکه‌های داخلـی (دفاتـر مرکـزی، واحدهـای مسـکونی، آپارتمان‌هـا، خانه‌ها)، بلکـه برای اجراهـای بیرونی (محوطه‌سـازی، مفصل‌هـا، شـبکه دسترسـی، کابینت‌های خیابانـی و غیره) نیـز حائز اهمیت اسـت.

نوع کابل

کابل‌هـای فیبرنـوری بـا لوزتیـوب بـر اسـاس اسـتاندارد 60794 IEC یـا کابل‌کشـی میکروکانـال بـرای نصـب بـا روش هـوای فشـرده بـر طبـق اسـتاندارد 5-60794 IEC ً معمولا برای نصب در BEP اسـتفاده می‌شـود. سـازگاری کابـل بـا سـاختارهای دیگـر و کابل‌های اسـتاندارد بایـد مـورد توجه ویژه قـرار گیـرد و توصیه‌ها و مشـخصات تولیدکننده کابـل و محدودیت‌هـای فیزیکـی مشـخص شـده را بایـد مـورد توجـه قـرار داد. آسـیب بـا اضافـه بـار مکانیکـی در هنگام نصب ممکن اسـت بلافاصله آشـکار نشـود، امـا بعـداً ممکن اسـت در حین عملیـات منجر به شکسـت شـود.

کابل برای استفاده در بیرون ساختمان

طیـف گسـترده‌ای از کابل‌هـای بیرونـی بـرای اسـتفاده در شبکه FTTH کابل کشی فیبر خانگی وجود دارد. اگر در هنگام نصب کابل کشـیده شـود، لازم اسـت قـدرت کشـش بیشـتری از کابـل جهـت نصـب هـوای فشـرده داشـته باشـد. کابـل بـرای نصب هـوای فشـرده بایـد به میـزان قابـل توجهی سـبک باشـند. کابل‌های بیرونـی بـه طـور معمـول دارای اِلمان‌هـای عایـق بـوده و بنابرایـن نیاز به زمین و یـا حفاظت از رعد و بـرق ندارند.

بـا ایـن حـال، ممکـن اسـت حـاوی عناصر فلـزی بـرای تقویـت آنها و یـا بـرای اضافه شـدن لایه‌ای بـرای حفاظـت در مقابل رطوبت باشـند.
اسـتاندارد مرجـع بـرای این نـوع کابـل 11-3-60794 IEC است. تعـداد فیبرهـای ایـن کابل‌هـا بسـتگی بـه سـاختار شـبکه و انـدازه سـاختمان دارد. محـدوده دمـای کاری کابل‌هـا بیـن 30 -و 70 +درجه سـانتی‌گراد اسـت.

مشخصات فیبر و شعاع انحنای مورد نیاز

مشخصات فیبر و شعاع انحنای مورد نیاز

هـر فیبـر در کابـل را نشـان می‌دهـد. رنگ‌هـا بـا اسـتاندارد 60304 IEC مطابقـت دارنـد بـرای فیبـر با شـمارش بالای 12 ،بـا گروه‌هـای اضافی از 12 فیــبر بـا ترکیبـــی از ترتیـــب فـوق بـه همــراه شناســه اضافـی (بـه عنـوان مثـال، علامت حلقـه، یـا خـط چیـن و یـا تکـرار رنـگ) شناسایی می‌شود.

ساختار کابل با لوزتیوب

کابل کشی میکرو داکت برای نصب توسط دمش هوا

در ایـن روش از هــوای فشـرده بـرای هدایــت واحدهـای فیبــر و کابل‌هـای بـا قطـر کوچـک در یـک شـبکه داکـت بـه محل مشـتری، اسـتقاده می‌شـود. در میکروداکت‌هـا از داکت‌های کوچک و سـبک وزن اسـتفاده می‌شـود و قطـر آن ممکـن اسـت کمتـر از 16 میلیمتـر باشـد (بـه عنـوان مثـال قطـر بیرونـی10 میلیمتـر). از سـوی دیگـر، می‌توان لوله‌های کوچک (بـه عنـوان مثـال قطـر بیرونـی 5 میلیمتر) اسـتفاده نمود.
کابـل فیبـــرنوری میکـــرو، واحدهـــای فیبـــر بـا Fiber Blown، میکروداکـت و میکـروتیوب‌هـای مناسـب بـرای نصـب توسـط دمـش در اسـتاندارد 5-60794 IEC تعریـف شـده‌اند.

نمونهای از میکروداکت

کابل برای نصب داخل ساختمان

کابل هـای داخلـی نصـب شـده بیـن BEP و OTO ممکن اسـت برای اجـرا در فواصـل کوتـاه در یـک خانه یا فواصـل بلند در یک سـاختمان مناسـب باشـند. ایـن کابل هـا ممکن اسـت تک فیبـر بوده و یـا چندین فیبر داشـته باشـند و در سـاختار کابل نیز از تیوب استفاده شود. در حالی کـه طراحـی آنهـا ممکن اسـت متفاوت باشـد، همـه آنهـا در محل کار و یا اسـکان مشـتری اسـتفاده می شـوند و بنابراین بایـد از نظر حفاظت از آتـش دارای عملکـرد مناسـبی باشـند. کابل هـای داخلـی توسـط 20-2-60794 IEC تحـت پوشـش قـرار می گیرنـد. محـدوده دمـای عملیاتـی آنهـا نیـز بیـن 20 – تـا 60 +درجـة سـانتیگراد اسـت.

کابل برای نصب داخل ساختمان

کدگذاری رنگ فیبرها

فیبرهـای درون لوزتیـوب، و نیز فیبرهای تایـت، دارای کدهای رنگی هسـتند کـه بـرای شناسـایی فیبرهـا درون کابل اسـتفاده می‌شـوند.
ایـن کدهـای رنگـی، نصب کننـدگان را قـادر می‌سـازد تـا بـه راحتـی هـر دو انتهـای فیبـر را شناسـایی کننـد و همچنیـن موقعیـت مناسـب هـر فیبـر در کابـل را نشـان می‌دهـد. رنگ‌هـا بـا اسـتاندارد 60304 IEC مطابقـت دارنـد بـرای فیبـر با شـمارش بالای 12، بـا گروه‌هـای اضافی از 12 فیــبر بـا ترکیبـــی از ترتیـــب فـوق بـه همــراه شناســه اضافـی (بـه عنـوان مثـال، علامت حلقـه، یـا خـط چیـن و یـا تکـرار رنـگ) شناسایی می‌شوند.

کابل کشی میکرو داکت برای نصب توسط دمش هوا

در ایـن روش از هــوای فشـرده بـرای هدایــت واحدهـای فیبــر و کابل‌هـای بـا قطـر کوچـک در یـک شـبکه داکـت بـه محل مشـتری یا شبکه FTTH کابل کشی فیبر خانگی اسـتقاده می‌شـود. در میکروداکت‌هـا از داکت‌های کوچک و سـبک وزن اسـتفاده می‌شـود و قطـرآن ممکـن اسـت کمتـر از 16 میلیمتـر باشـد. (بـه عنـوان مثـال قطـر بیرونـی10 میلیمتـر). از سـوی دیگـر، می‌توان لوله‌هـای کوچـک (بـه عنـوان مثـال قطـر بیرونـی 5 میلیمتر) اسـتفاده نمود.
کابـل فیبـــرنوری میکـــرو، واحدهـــای فیبـــر بـا Fiber Blown ، میکروداکـت و میکـرو تیوب‌هـای مناسـب بـرای نصـب توسـط دمـش در اسـتاندارد 5-60794 IEC تعریـف شـده‌اند.

کابل های عاری از مواد قابل اشتعال

کابل‌هـای داخلـی بایـد دارای ویژگی‌هـای حفاظتـی مناسـب باشـند. بـه طـور معمـول ایـن کابل‌هـا دارای دود کم در هنـگام سـوختن بوده و مـواد روکشـی آن عـاری از مـواد هالوژنه (LSZH)اسـت.
کابـل می‌توانـد به گونه‌ای سـاخته شـود که بتوانـد تا حدودی از انتشـار شـعله (بـه عنـوان مثـال 2-1-IEC60332 و3-IEC60332 و انتشـار دود 2-IEC61034 ) جلوگیـری کند. مـواد ممکـن اسـت بـرای محتوای هالـوژن مطابـق بـا 1-IEC60754 و برای رسـانایی و pH مطابق با 2-IEC60754 مشـخص شـود. معیارهای دیگـر ممکن اسـت بسـته بـه نیازهای دقیق کاربـر، اعمال شـود، اما توجه بـه امنیـت عمومی مهم اسـت.

ترجمه: مهندس محمدعلی مساواتی (کارشناس ارشد صنایع /کارشناس برق و الکترونیک)

منبع: iwcma

0/5 (0 نظر)
بنر فروش تجهیزات فیبر نوری
بنر فروش تجهیزات شبکه
بنر فروش تجهیزات FTTH

3 دیدگاه برای “شبکه FTTH کابل کشی فیبر خانگی (بخش سوم)

    • خانم مهندس مهسا عزیزی گفته:

      با عرض سلام خدمت شما همراه عزیز بانک فیبرنوری و شبکه از مقاله های ابتدایی منتشر شده در سایت شروع کنید و به ترتیب پیش برید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: جهت رعایت اصول کپی رایت مطالب این صفحه قفل شده است.
× چطور میتونم کمکتون کنم؟